ŘÍDICÍ  SYSTÉMY

MIKROPROG: Firma MIKRONEX s.r.o. vyvinula, vyrábí a užívá řídící systémy MIKROPROG pro řízení krokových  a AC servopohonů v řadě pro 2 až 5 souvisle řízených os. V současné době jsou nabízeny systémy řady MIKROPROG ve čtyřech  softwarově odlišných variantách. Systémy jsou modulové koncepce. Skládají se z NC části, PLC části, pohonů a pomocných bloků. Jsou osazovány do samostatných rozvaděčů s vysokým krytím, nebo zabudovávány do rozvaděče stroje.
NC část: Tvoří ji výkonný počítač typu PC s operačním systémem Windows (nebo na přání MS DOS).
PLC část: Je tvořena samostatným rychlým mikropočítačem, který obsahuje reléové výstupy, opticky oddělené výstupy a vstupy pro připojení veškerých potřebných periferií stroje, dále pak vstupy pro připojení rotačních snímačů, dotykových sond apod.
Pohony os: Jsou řešeny nejmodernějšími třífázovými krokovými servomotory nebo AC servopohony a odpovídajícími napáječi. U pohonů os může být užita přímá či nepřímá zpětná vazba.
Pohon vřetene: Je většinou realizován asynchronním třífázovým elektromotorem s inteligentním procesorově řízeným frekvenčním měničem. Poloha vřetene může být odměřována inkrementálním snímačem otáček. Pro nejnáročnější aplikace může být použit servopohon.

SN600: Pro řízení jednodušších strojů a technologií jek dispozici jednodeskový řídicí systém.  Systém je vybaven grafickým displejem (na přání barevným) s rozlišením 320 x 240, klávesnicí se 40-ti tlačítky. Stykový modul obsahuje 8 reléových výstupů, 8 opticky oddělených výstupů a 24 opticky oddělených vstupů. K dispozici je ještě 32 konfigurovatelných linek (pro snímače polohy, řízení pohonů, komunikaci) a 4 analogové kanály a síťové rozhraní a 2 komunikační linky RS 232.   Systém je programován v běžném ISO kódu dle zvyklostí z NC strojů.

Kompaktní jednodeskový systém pro jednodušší aplikace  (pro 1 až 4 osy):
-řízení strojů s pohonem s asynchronním motorem s odměřováním pro polohování s přesností lepší   jak 0.1 mm s vysokou dynamikou (například formátovací pily, nůžky na papír nebo plechy, manipulátory)
- řízení strojů s přesným polohováním s krokovým servopohonem (1 až 4 osy) a vřeten s jednodušším pracovním cyklem
- řízení jednoduchých CNC strojů jako jsou vrtačky, hrotové brusky, brusky na plocho, svařovací automaty

- řízení manipulačních zařízení, řízení technologických procesů, monitorování procesů

Systém pro frézky, plotery, gravírovací stroje (pro 2 až 5 os):
- programová podpora svislé i vodorovné polohy vřetene
- pevné cykly pro frézování obdélníkového a kruhového vybrání a drážek
- vrtací cykly a cykly pro vrtání příruby a matice otvorů
- závitovací cykly
- otáčení souřadné soustavy, zrcadlení 
- souvislé korekce na poloměr nástroje, korekce délky nástroje
- použití dotykové sondy pro kontrolu, ustavení i měření obrobku
- použití dotykové sondy pro zjištění korekcí nástrojů
- možnost programování v překrytém čase, zpracování NC programů do velikosti 2GB

  Systém pro soustruhy, orovnavače brousicích kotoučů (pro 2 až 3 osy):
- cykly pro hrubování válce, čela, kužele, koule
- vrtací a vystružovací cykly
- cykly pro řezání závitů, řezání závitů na válci, kuželu a čele
- podpora osy C pro polohování vřetene (option)
- rozsáhlá databanka obrazů nástrojů pro grafickou simulaci

- použití dotykové sondy pro zjištění korekcí nástrojů
- možnost programování v překrytém čase, zpracování NC programů do velikosti 2GB

  Upgrade starších systémů MIKROPROG F a S :
- nový design systému plynoucí z grafických možností Windows
- nové editační možnosti obvyklé u systémů pod Windows
- možnost překrytého programování během práce stroje
- nové možnosti konfigurace systému (uživatelé s rozdílnými uživatelskými právy)
- pro výuku programování možnost konfigurace dle cvičené látky

- plná kompatibilita programů ze starších řídicích systémů
- možnost programování v překrytém čase, zpracování NC programů do velikosti 2GB

Systém pro frézky, plotery, gravírovací stroje :